ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူ ၅၀၀၀

ေလထုညစ္ညမ္းမွဳမ်ား

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူ ၅၀၀၀

Postby acmv » Sun Jul 17, 2011 8:39 pm

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူ ၅၀၀၀၀ခန့္ အသက္ဆံုး
http://www.myanmartraining.com/news/news_detail.asp?nid=1888

ၿဗိတိန္တြင္ ညစ္ညမ္းေသာေလထုေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူ ၅၀၀၀၀ခန္႔ အသက္ဆံုး႐ံႈးေစေၾကာင္း သိရသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ေသဆံုးျခင္းသည္ အ၀လြန္ျခင္း၊ တစ္ဆင့္ခံ ေဆးလိပ္ေငြ႕႐ွဴျခင္း သို႔မဟုတ္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈတို႔ထက္ပင္ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္ ဟု အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေသေစ ေလာက္ေသာ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အေပၚ ပါလီမန္တြင္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီး ပတ္ ၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီက ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္း ရည္မွန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက ေလထုညစ္ ညမ္းမႈကို ပိုမိုဆုိးရြားလာေစခဲ့သည္ဟု သတိေပးေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
အစိုးရက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုးစြဲသူမ်ားအား ေလာင္စာအေလအလြင့္နည္းပါးေစေရးအတြက္ ဒီဇယ္ ဆီသံုး ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကိုစီးနင္းရန္ တိုက္တြန္းအား ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဒီဇယ္သံုးကားမ်ားက ေလထုအတြင္း အမႈန္အမႊားမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ အတြင္း ေရေႏြးေငြ႕သံုးစနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္းက ေလထုညစ္ညမ္းမႈဆီသို႔ ေရွး႐ႈေစခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ေလထုညစ္ညမ္းမႈသည္ အသက္႐ွဴလမ္း ေၾကာင္းဆိုင္ရာ နာမက်န္းမႈ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ပန္းနာရင္ က်ပ္ေရာဂါတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိေနသည္ဟုဆိုသည္။
ေလထုညစ္ညမ္းမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အယ္လ္ကိုေဟာသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ အ၀လြန္ျခင္းအေရးကိစၥတို႔တြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီမွေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားရွိ ေလထုညစ္ ညမ္းမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀မွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္းဆိုသည္။
acmv
Site Admin
 
Posts: 3962
Joined: Thu Dec 16, 2010 8:23 am

Return to ေလထုညစ္ညမ္းမွဳမ်ား

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron